Ustrojstvo ustanove

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima sedam članova:
-tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Grad Supetar iz reda javnih djelatnika,
-jednog člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Općina Nerežišća iz reda javnih djelatnika
-jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
-dva člana Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića.