Ustrojstvo ustanove

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima sedam članova:
-tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Grad Supetar iz reda javnih djelatnika,
-jednog člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Općina Nerežišća iz reda javnih djelatnika
-jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
-dva člana Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića.

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ MRVICA sudjeluju radnici u obavljanju poslova na radnim mjestima i to prema slijedećim skupinama poslova:

Poslovodni i stručni voditelj ustanove:
-ravnatelj Irena Caglević/ mob:0916017258

Stručno-pedagoški poslovi:
-pedagog: Jelica Bezmalinović/ kontakt broj: 021/630-080
-zdravstveni voditeljica: Marijana Strukan

Odgojno-obrazovni rad:
-odgojitelji

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi:
- voditelj računovodstva: Klara Bjažević / kontakt broj: 021/630-080

Pomoćno-tehnički poslovi:
-kuharica
-pomoćna kuharica
-domar-ložač
-spremačice