NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

. TPL_WARP_PUBLISH

Na temelju članka 17., stavka 5. Statuta Dječjeg vrtića Mrvica i članka 6., stavka 2. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Mrvica uz prethodnu suglasnost Grada Supetra (KLASA: 601-01/24-01/08, URBROJ: 2181-11-02/1-24-2) i Općine Nerežišća (KLASA: 601-01/24-01/06, URBROJ: 2181-34-02/1-24-02), sukladno Planu upisa u Dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2024./2025. (KLASA: 003-08/24-01/07, URBROJ: 2181-11-2-01-24-3) i Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica donesenoj na 29. sjednici održanoj 5. lipnja 2024. godine Dječji vrtić Mrvica raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Upisi traju od ponedjeljka, 17. lipnja 2024. godine do srijede, 26. lipnja 2024. godine

Dokumenti:

1. NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
2. PLAN UPISA u dječji vrtić MRVICA
3. PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisniku usluga

4. ZAHTJEV za upis
5. PRIVOLA
6. UPITNIK